ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ೨ನೇ ಸ್ಥಾನ