ಶ್ರೀ ಆರ್ಯವರ್ಧನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭ