ನಾನೂರ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಗೇರುಬೀಜ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ