ನಮ್ಮ ಬಲಿಜ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣ